Actueel

» Nieuws

Page 1 of 2  >  >>

Jul 2, 2017

In het ziekenhuis geldt: "kijk en luistergeld rendeert niet"

Niet het fysieke lijden of de zware medische ingrepen, maar het ontbreken van duidelijke communicatie en emotionele ondersteuning is voor veel vrouwen doorslaggevend bij het ontstaan van een traumatische bevallingservaring. De conclusie van NVOG voorzitter gynaecoloog van Lith is karakteristiek voor het probleem!

 

Jun 26, 2017

De rechter heeft vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann ontvankelijk verklaard in het beroep tegen de beleidsregel integrale geboortezorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De organisatie deed het beroep samen met de Patiëntenfederatie Nederland.

De Patiëntenfederatie en Clara Wichmann wilden de invoering van een nieuw geboortezorgsysteem tijdelijk tegenhouden, zodat er eerst een uitgebreid onderzoek kan worden gedaan naar keuzevrijheid van vrouwen. De organisatie vreest dat de nieuwe wetgeving ervoor zorgt dat er op grote schaal een nieuw stelsel kan worden ingevoerd, dat niet meer kan worden teruggedraaid. Er zou eerst moeten worden geëxperimenteerd met dit stelsel, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen ervan zijn voor de keuzevrijheid van vrouwen, stelde Clara Wichmann in april dit jaar. Pas als dat in beeld is gebracht, kan er naar een nieuwe bekostiging worden gekeken.

Ontvankelijk verklaard
De rechter verklaarde het beroep van de vrouwenrechtenorganisatie op 22-6-2017 ontvankelijk, wat er volgens Clara Wichmann voor zorgt dat de invoering van de integrale geboortezorg op losse schroeven staat. ‘De rechter geeft aan dat niet alleen de volledige invoering van de integrale geboortezorg middels de beleidsregel, maar ook de huidige reorganisaties in zes regio’s die al afspraken hebben gemaakt in een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar moeten worden meegenomen’, zegt Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann. ‘Het kan namelijk zijn dat de prestatiegrond waarmee de verzekeraars in die regio’s zorg hebben ingekocht onrechtmatig is.’

De rechter stellen daarnaast dat niet kan worden uitgesloten dat de beleidsregel integrale geboortezorg gevolgen zou hebben voor de keuzevrijheid van vrouwen en het recht op zelfbeschikking.

May 12, 2017

Goede en veilige zorg voor moeder en kind met continue begeleiding door de verloskundige

Feb 6, 2017

Lifelines NEXT Onderzoek bij zwangere vrouwen en hun (toekomstig) geborenen

 

Doel van het onderzoek is om te kijken waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte (een ziekte die je je hele leven lang houdt zoals bijvoorbeeld astma of suikerziekte) krijgt, en de andere niet. Het vermoeden bestaat dat hiervoor tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren een basis wordt gelegd.

Jan 14, 2017

Toekomstbestendige zorg: de wens van de patiënt centraal

Tien aanbevelingen aan de kabinetsformateur Betere zorg, dichtbij de patiënt, tegen lagere kosten Substitutie kan veel beter met toekomstbestendige eerstelijnszorg

Stel bruikbare modellen op voor het behoud van ondernemerschap in de eerstelijn.

Jan 13, 2017

De samenleving kantelt van een verticaal geordende, centraal aangestuurde top-down samenleving naar een horizontale, decentrale, bottom-up samenleving. Zo ook de (geboorte)zorg.

 

Hoogleraar Duurzaamheid & Transitie Jan Rotmans, ziet drie ontwikkelingen: een nieuwe maatschappelijke ordening, een ander economisch fundament en een machtswisseling.

Jan 5, 2017

De Zorgstandaard 'Integrale Geboortezorg' is door het Zorginstituut Nederland vastgesteld. Deze geeft geboortezorgverleners de inhoudelijke kaders aan van de basiszorg aan moeder en kind. 

Vanaf 1 juli 2017 moet de Zorgstandaard op VSV niveau zijn geïmplementeerd en kan de Inspectie van de Gezondheidszorg daarop toe gaan zien. 

Dec 30, 2016

Aannames worden gepresenteerd als feiten. Maar wat is WAAR.

 

De feiten op een rij De geboortezorg in Nederland: een belangrijk onderwerp waar veel aandacht voor is. Ook een onderwerp waar veel misverstanden over bestaan.  We zetten de feiten over de Nederlandse geboortezorg op een rij.

Dec 22, 2016

Het huidige echoscopisch onderzoek in het tweede trimester (SEO) moet volgens de gezondheidsraadvooralsnog blijven bestaan, omdat aan het einde van het eerste trimester niet alle structurele afwijkingen al te zien zijn.'
Lees het volledige rapport

Nov 24, 2016

Een vast aanspreekpunt, meestal de verloskundige

Binnen integrale geboortezorg heeft de zwangere c.q. kraamvrouw een vast aanspreekpunt. Het moet voor haar altijd volstrekt helder zijn wie zij op welk moment en op welke wijze kan aanspreken voor het gehele verloop van de zwangerschap, de bevalling en kraamperiode. Totdat de vrouw is overgedragen aan respectievelijk huisarts en jeugdgezondheidszorg of kinderarts. Aan elke zwangere wordt daarom één zorgverlener gekoppeld die het beste past bij het (de) gekozen zorgpad(en)

Nov 23, 2016

Zwangerenparticipatie Geboortezorg Bijeen

MEE1S bestaat uit een groep van zwangeren en ex zwangeren waarmee de zorgprofessionals van Geboortezorg Bijeen een aantal keer per jaar overlegt. De zorgprofessionals van Geboortezorg Bijeen stellen de zwangere en haar omgeving centraal. De stem van de zwangere en haar omgeving telt. Geboortezorg Bijeen geeft ruimte aan de zwangeren om deel te nemen aan de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de geboortezorg.

Leden van MEE1S zijn (aanstaande) moeders die hun ervaringen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind met de zorgprofessionals delen. Dit is voor Geboortezorg Bijeen belangrijk. Met de informatie kunnen de zorgprofessionals de zorg verbeteren en aanpassen op specifieke behoefte van de vrouw en haar omgeving en bijdrage leveren aan Public Health gerichte verloskunde.

Nov 2, 2016

CPZ en Perined zijn door minister Schippers gevraagd de invoering van integrale bekostiging te faciliteren. Hiervoor is het Programma Transitie Geboortezorg(PTGZ) opgericht. 

Oct 20, 2016

Verloskundigen Marloes Bras en Sylvia von Kospoth schreven een brief aan de Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. De brief overhandigden de verloskundigen in juni 2016 aan het Koninklijk paar.

In de brief vroegen ze aandacht voor het in stand houden van het verloskundig model in Nederland. Eind september ontvingen zij uit naam van minister Schippers, een reactie

Oct 17, 2016

De huidige klachtencommissie van de KNOV wordt omgevormd naar de geschilleninstantie en ondergebracht in een op te richten KNOV-stichting.

Sep 21, 2016

'Marktwerking leidt tot managementexplosie en 2,3 miljard euro extra in ziekenhuizen'

Sep 8, 2016

Deze nieuwe vorm van bekostiging wordt mogelijk als vrijwillige volwaardige optie naast de huidige bekostiging.

De verloskundige is een zorgverlener met eigen kennis, competenties en expertise. In de geboortezorg heeft zij een duidelijke en sterke positie

Aug 23, 2016

Le Monde publiceert over de Nederlandse geboortezorg

Aug 21, 2016

Het omgaan met zwangeren met wensen die afwijken van protocollen of richtlijnen is uitdagend en vergt veel communicatieve vaardigheden. Daadwerkelijke interesse, een niet veroordelende houding en respect voor de zwangere dragen bij aan een atmosfeer waarin de zwangere meer open kan staan voor de argumenten van de verloskundig zorgverlener. Het uiteindelijke doel is om de zwangere zo goed mogelijk te informeren, te verifiëren of zij de gegeven informatie goed heeft begrepen, eventuele alternatieven met haar te bespreken, zodat zij uiteindelijk goed geïnformeerd, een beslissing kan nemen

Jul 25, 2016

Legt niets op m.b.t. de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedere zwangere. Wat er wel staat is dat een multidisciplinaire bespreking over een individuele zwangere alleen plaatsvindt als één van de zorgverleners daar aanleiding toe ziet. En er toestemming is van de cliënt (zie paragraaf 9.1.4). U bepaalt zelf in uw VSV hoe u de zorg rond de zwangere gaat organiseren.

Jul 22, 2016

Binnen het sociaal domein wordt naarstig gezocht naar andere manieren van denken, werken en organiseren. 

Anke Siegers
Jul 14, 2016

Regio's kunnen nooit in een bepaald model worden gedwongen.Niet door de Taskforce en ook niet door zorgverzekeraars. De minister heeft toegezegd hierover met zorgverzekeraars in gesprek te gaan zodat zij zich aan de spelregels houden. Ook de NZa kan, indien nodig, worden betrokken wanneer knelpunten optreden.

Looptijd experiment is 5 jaar. Huidige prestaties blijven bestaan. Deelprestaties vastgesteld op basis van tijd en zorgzwaarte!
Jul 13, 2016

Naar aanleiding van de plannen van minister Schippers om de geboortezorg uit één pot te betalen vroeg de SP de verloskundigen wat hun mening is over deze integrale bekostiging. Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de verloskundigen het invoeren van integrale bekostiging per 2017 niet ziet zitten. Daarnaast geeft  77 procent aan dat de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen zal verslechteren. 

“We willen de moeder en haar kind voorop, maar het lijkt wel alsof de integrale bekostiging voorop staat!”
Jul 8, 2016

Belangrijkste elementen in de beleidsregel waar de KNOV zich sterk voor heeft gemaakt:

  • Integrale bekostiging is vormgegeven als experiment (experimenteerbeleidsregel conform artikel 58 WMG) met evaluatie
  • Looptijd experiment is 5 jaar
  • Huidige prestaties blijven bestaan
  • Deelprestaties vastgesteld op basis van tijd en zorgzwaarte
  • Deelprestaties in tijd vastgesteld op basis van inhoud zorg
  • Onderscheid tussen contracterende zorgaanbieder en zorgaanbieder, waardoor onder-aannemerschap mogelijk is gemaakt en zelfstandig ondernemerschap behouden kan blijven.
  • Als door omstandigheden niet vastgehouden kan worden aan het integraal tarief, dan moet de optie voor reguliere tarief mogelijk zijn d.m.v. onderlinge verrekening
  • Evaluatie van pilots via in ieder geval INCAS2, RIVM-monitor, NZa-monitor
Jul 8, 2016

De minister: "Daar waar de verloskundige samenwerkingsverbanden niet een aparte discipline zijn maar juist één manier van zorg aanbieden, is dat belangrijk. Is het dan zo dat het overal moet gebeuren en dat verloskundigen nergens meer een eigen discipline zijn? Nee, dat is ook niet het geval. Ik wil niet zeggen dat die altijd als discipline moet blijven bestaan als verloskundigen zelf zeggen dat zij heel graag een integraal pakket willen aanbieden."

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio